I den nasjonale barnevernskonferansen tar vi utgangspunkt i utfordringer barnevernet står i og ser på hva som kan være gode løsninger for barn, unge og familier. Vi ønsker å vise gode eksempler på samarbeid mellom ulike sektorer og mellom kommune og stat, og inspirere deg i arbeidshverdagen din. Konferansen består av tre deler, hvor del to er tre parallellsesjoner med ulike temaer.

 

10:00-11:45

Helhetlig arbeid med barn og unge

Velkommen

Hege Nilssen, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker velkommen til den nasjonale barnevernskonferansen 2024.

 

Søkelys på tidlig innsats og forebygging - evaluering av barnevernsreformen så langt

Simen Pedersen, partner i Menon Economics legger frem evalueringen av barnevernsreformen så langt. Den er en del av følgeevalueringen av reformen og er bestilt av Bufdir.

 

Hvordan jobbe for helhetlige løsninger for barn, unge og familier?

Samtale mellom:
Kjersti Toppe, barne- og familieminister
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
Hege Nilssen, direktør i Bufdir

Underveis får vi høre eksempler fra Horten kommune og interkommunalt samarbeid Midt-Finnmark.

 

10:45-11:00

Pause

 

11:00-11:45

Helhetlig arbeid med barn og unge

Hvordan bygge bro mellom politisk og administrativ ledelse?

Time kommune har over en lengre periode jobbet strategisk for å bygge gode relasjoner og tilrettelegge for kommunikasjon mellom politisk og administrativ ledelse. Ordfører Andreas Vollsund og kommunedirektør Trygve Apeland i Time deler sine erfaringer. 

 

Plan for forebygging

Kommunene er pålagt å samordne og forankre det forebyggende arbeidet gjennom å utarbeide en plan for forebygging. Vi får høre hvordan Lørenskog kommune og Rana kommune har grepet an dette planarbeidet som skal fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge.  Barnevernsleder Cecilie Fremo Bergkvam og leder av barne- og familieavdelingen Anne Katrine Skar Gabrielsen vil dele sine erfaringer.

Dere vil også få høre om ny side for støttemateriell på Bufdirs hjemmeside.

 

Hvordan jobbe med forebygging i en mangfoldig befolkning?

Spesialkonsulent Nayab Fatima Ahmed i Barne- og familieetaten i Oslo kommune og prosjektleder Niels Fredrik Skarre i  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn forteller om hvordan Oslo kommune over tid har jobbet med å etablere dialog mellom barnevernstjenestene og organisasjoner/trossamfunn. De vil også gi tips om hvordan andre kommuner kan komme i gang med forebyggende arbeid i en mangfoldig befolkning.

 

11:45-12:15

Lunsj

 

12:15-13:00

Parallellsesjoner

 

I parallellsesjonene skal vi gå i dybden på tre ulike temaer. Hvis du er fysisk på konferansen må du melde deg på en av sesjonene. Alle foredragene blir tatt opp og gjort tilgjengelig i etterkant av konferansen. 

Ledelse og styring av barnevernet i kommunen

En av de viktigste faktorene for å få til godt barnevernsarbeid er god ledelse og styring. En suksessfaktor er å få flere ledernivåer i kommunen til å jobbe sammen mot et felles mål.

Hvordan kan du som leder støtte opp om og kvalitetssikre arbeidet i førstelinjen, samt skape gode samarbeidsrelasjoner med andre aktører som er viktige for at barn og familier skal få tjenester av god kvalitet?

Med oss har vi en ekspert på ledelse, en barnevernsleder og en kommunalleder som deler erfaringer fra sitt arbeid:

 

Laget rundt barnet - hvordan samarbeide for å sikre barn og unge en god oppvekst?

Samarbeid kan være utforedrende, men er ofte et nødvendig verktøy for å sikre at barn og unge blir sett, blir fanget opp og fulgt opp når de trenger det. Laget rundt barnet kan bestå av samarbeid mellom tjenester og aktører i kommunen, mellom kommuner i interkommunale samarbeid eller mellom kommune og stat. 

Hvordan skal vi bruke samarbeid som verktøy for å sikre at barn og unge blir sett, fanget opp og fulgt opp når behovet melder seg?

Med oss på scenen får vi representanter fra kommune, interkommunale samarbeid, statlige aktører og brukere for samtale om samarbeidets gleder og utfordringer, og hva som skal til for at laget skal klare å løfte i flokk.

På scenen møter du:

 

Fosterhjem: Hvordan rekruttere hjem i barnets nettverk eller nærmiljø?

Fosterhjem i familie, nettverk eller nærmiljø er best for de fleste barn som må flytte ut av hjemmet, og kommunene har plikt til å undersøke mulighetene for å få til dette. Vi har med oss ulike kommuner som deler hvordan de jobber for å rekruttere hjem i barnets nettverk og nærmiljø.

Hvorfor og hvordan jobbe med rekruttering i barnets nettverk og nærmiljø? Innlegg ved avdelingsdirektør Anders Helge Sunde i Bufdir. 

Hvordan samarbeider Bufetat og kommunalt barnevern om å finne gode omsorgsløsninger i barnets geografiske nærmiljø? Prosjektleder Lita Erstad i Øygarden kommune og avdelingsleder Carol Vangsnes fra fosterhjemtjenesten i Bufetat deler erfaringer.

Hvordan kan din kommune lykkes med å rekruttere fosterhjem fra familie eller nettverk? Denis Aggrey, kommunalssjef for oppvekst i Stange kommune, deler sine erfaringer.

 

13:00-13:15

Pause

 

13:15-14:15

Ett barnevern - flere aktører med ulike roller 

Statlig bistandsplikt - hvordan skal behovene i kommunene møtes?

Samtale mellom divisjonsdirektør for virksomhetsstyring i Bufdir, Jan Kato Fremstad og konferansier Frode Stang.

Utvalgsleder for barnevernsinstitusjonsutvalget Erik Stene deler innsikt fra "NOU2023: 24 - Med barnet hele vegen" gjennom hele sesjonen.

 

Hvordan mobilisere tjenester til barnet og familien?

Ofte møter kommunen og Bufetat på utfordringer når barn og ungdom har store og komplekse behov. Hvordan kan kommunalt og statlig barnevern jobbe sammen for å sikre at disse barna får et riktig tilbud i og utenfor barnevernet?

Samtale mellom barnevernsleder Elin Jøraasen i Gjøvik kommune og regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat region øst om dilemmaer og løsninger - både til styrket samarbeid og styrket rettsikkerhet for barna.

 

De vanskelige overgangene

Det er i vekslingene, enten det er ved oppstart av tiltak i statlig barnevern eller overgangen fra barnevern til selvstendig liv, vi risikerer å bli "fragmenterte rundt barna". Når ansvar flyttes, risikerer vi at viktig informasjon ikke følger med.

I samtale mellom barnevernsleder Ellen Fisher i Tønsberg kommune, Helle Baadsvik, avdelingsdirektør i Bufetat region sør og Shimron Mohd fra Landsforeningen for barnevernsbarn, diskuteres det hvordan vi sammen skal få til gode overganger for ungdom som skal videre i livet.

 

14:15-14:30

Pause

 

14:30-15:00

Det handler om oss

Refleksjoner og råd til alle som jobber i barnevernet 

Shimron Mohd, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn, Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere og Lina Skippervold-Hansen, prosjektleder foreldreoppfølgingsprosjekt i Norsk Fosterhjemsforening,  oppsummerer dagen og gir råd til alle som jobber i barnevernet.

 

Seks år som barneombud - mine tanker om forebyggende arbeid og barnevernet

Barneombud Inga Bejer Engh deler sine tanker om forebyggende arbeid og barnevernet etter seks år som barneombud.